OGŁOSZENIE

dotyczące AMBER GOLD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

w Gdańsku

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości zarejestrowany został w VI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku pod sygnaturą VI GU 173/12.

W dniu 20 września 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości AMBER GOLD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku obejmującej likwidację majątku upadłego i wezwał wierzycieli, aby w terminie trzech miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego.

Wierzytelności należy zgłaszać do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, ulica Piekarnicza 10, 80 – 126 Gdańsk, kierując je do Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku i wskazując sygnaturę akt VI GUp 23/12.

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach, bez opłat, zachowując wymogi określone w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., nr 175, poz. 1361 ze zm.).

Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub przesłać listownie na adres tego Sądu.

Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Pan Józef Dębiński, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu: 881 525 479.

Korespondencję do syndyka należy kierować na adres do doręczeń siedziby spółki:

Gdańsk, ul. Długie Ogrody 8/14

lub

Gdańsk, ul. Stągiewna 11

z dopiskiem Syndyk Amber Gold Sp. z o.o. w Gdańsku.

 

Wersja oryginalna do wglądu na: 

http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/srgdapn2/index.php