W MEDIACH O NIECHLUBNEJ ROLI PROKURATURY, W ZWIĄZKU ZE SPRAWĄ AMBER GOLD

 

2012.08.21 – „Afera Amber Gold. Prokurator chroniła oszusta?” (fakt.pl)

 

W tekście, m.in., cyt.: „Barbara K., prokurator z rejonówki Gdańsk Wrzeszcz, to kobieta o wielkim sercu i jeszcze większej wyrozumiałości. Przynajmniej dla szefa Amber Gold. Prokuratura w Gdańsku już w 2009 roku miała powód, by wszcząć śledztwo i prześwietlić interesy właściciela Amber Gold Marcina P. (28 l.). Dlaczego tego nie zrobiła? Sprawę skandalicznych działań, a raczej ich braku ze strony prokurator Barbary K., prześledził tygodnik Wprost. Lista zaniechań jest długa.

Do gdań­skich śled­czych zwró­ci­ła się Ko­mi­sja Nad­zo­ru Fi­nan­so­we­go z za­wia­do­mie­niem, że firma Amber Gold pro­wa­dzi dzia­łal­ność ban­ko­wą bez ko­niecz­ne­go ze­zwo­le­nia. To było w grud­niu 2009 r. Jed­nak pro­wa­dzą­ca spra­wę Bar­ba­ra K. po nie­speł­na mie­sią­cu od­mó­wi­ła wsz­czę­cia po­stę­po­wa­nia. Ko­mi­sja zło­ży­ła więc do sądu za­ża­le­nie na tę de­cy­zję. I choć sąd na­ka­zał kon­ty­nu­owa­nie śledz­twa, pani pro­ku­ra­tor spra­wę umo­rzy­ła. I co ważne, zro­bi­ła to bez usta­le­nia pod­sta­wo­wych fak­tów”.

Czytaj na: http://www.fakt.pl/Prokurator-przez-cale-lata-przeciagala-sledztwo-w-sprawie-Amber-Gold,artykuly,173952,1.html

 

______________________________________________________________________________________________________

 

2012.08.19 – "Amber Gold. Słabe państwo zagubionych obywateli" (trójmiasto.pl)

 

Już pod sam koniec artykułu, w akapitach, ósmym i dziewiątym, napisano, cyt: „Jedynym państwowym organem, który próbował walczyć z oczywistym zagrożeniem, jakie dla ładu państwowego stanowiła działalność firmy Amber Gold, była Komisja Nadzoru Finansowego. Od kilku lat składała ona w prokuraturze doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefów Amber Gold, ale wszystkie postępowania były natychmiast umarzane. Indolencja tych wszystkich organów może skończyć się tym, że poszkodowani przez Amber Gold będą mogli domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa. Wszystko zgodnie z artykułem 417. Kodeksu Cywilnego, który mówi, że za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiedzialność ponosi właśnie Skarb Państwa”.

Linkk do artykułu: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Amber-Gold-Slabe-panstwo-zagubionych-obywateli-n61064.html

 

________________________________________________________________________________________________

 

2012.08.17"Ziemkiewicz: Amber Gold pokazuje słabość państwa (fakt.pl)

 

W drugim akapicie cytowanego artykułu, zatytułowanym „W jaki sposób odpowiedzialność za to ponosi klasa polityczna?”, napisano:, cyt.: Prokuratura w 2009 roku dostała zawiadomienie od Komisji Nadzoru Finansowego, że zachodzi podejrzenie, iż klienci Amber Gold są robieni w bambuko. Co zrobiła? Doniesienie odłożyła na półkę i kilka lat nic się nie działo. Pan Plichta reklamował się, że obraca złotem, nie mając na to wymaganego prawem zezwolenia Narodowego Banku Polskiego i nikt jakoś tego nie zauważał. I tak dalej, i tak dalej. Cały ten łańcuszek pokazuje, że polskie państwo nie działa. Nie mówiąc już o tym, że uwiarygadniało grandziarza goszczenie go na salonach, sponsorowanie filmu pana Andrzeja Wajdy, komplementowanie przez prominentnych działaczy Platformy za innowacyjność. To wszystko powodowało, że ludzie skłonni byli traktować go jako poważnego bankowca, któremu można powierzyć swoje pieniądze. Teraz cały establishment III RP i cała propaganda wmawiają ludziom, że ci, co się dali nabrać, sami są sobie winni, bo przecież z góry było wiadomo, że to musi być jakiś podejrzany interes. W moim przekonaniu jest to bardzo gruba nikczemność wobec oszukanych ludzi”.

Link do artykułu: http://www.fakt.pl/Ziemkiewicz-krytykuje-panstwo-polskie-za-Amber-Gold-,artykuly,173554,1.html

Kancelaria DTW

Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp. k.
Belvedere Plaza,
ul. Belwederska 23
00-761 Warszawa

pozewgrupowyambergold.dt.com.pl

(+48 22) 840 95 00